Charyzmat ruchu

Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od polskiej prowincji księży sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji — budowania królestwa Serca Jezusowego w świecie.
SWŚ stawia sobie podwójny cel:

  1. stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego w wymiarze osobistym i wspólnotowym oraz wzajemną pomoc w dążeniu do ewangelicznej doskonałości, zgodnie z charyzmatem zgromadzenia księży sercanów (cel duchowy)
  2. czynny udział w apostolskich dziełach Kościoła i zgromadzenia, przede wszystkim w kraju, jak również poza jego granicami (cel apostolsko-społeczny).

Członkowie SWŚ żyją charyzmatem, jakim obdarzony został przez Ducha Świętego założyciel zgromadzenia księży Najświętszego Serca Jezusowego, o. Leon Dehon (1943-1925). Charyzmat ten znajduje swój praktyczny wyraz w duchowości sercańskiej (dehoniańskiej). Członkowie SWŚ, podobnie jak członkowie zgromadzenia, starają się żyć duchem miłości i ofiary, aby wynagradzać Chrystusowi za zniewagi Mu wyrządzone i za wzgardzoną Jego miłość, jakiej doznaje ze strony ludzi. Żyjąc w świecie, w swoim środowisku rodzinnym, zawodowym i społecznym, starają się być apostołami Serca Jezusa przez modlitwę, ofiarę, słowo, a przede wszystkim przez świadectwo życia.

Historia ruchu

Sercańska Wspólnota Świeckich powstała formalnie w marcu 1995 roku. 02.03.1995 odbyło się w Krakowie pierwsze spotkanie 7 członków sekretariatu SWŚ, powołanego do istnienia przez ówczesnego przełożonego prowincji polskiej księży sercanów, księdza Czesława Koniora SCJ. Na czele sekretariatu, jako odpowiedzialny za SWŚ w Polsce, stanął ksiądz Józef Gaweł SCJ. Sekretariat w porozumieniu z wiernymi świeckimi związanymi z polską prowincją księży sercanów zajął się sprawą wypracowania odpowiednich struktur organizacyjnych i programu formacji dla SWŚ. Powstał w ten sposób statut SWŚ, zatwierdzony najpierw przez radę prowincjalną, a następnie we wrześniu 1996 roku przez kapitułę polskiej prowincji księży sercanów.

Formacja ruchu

Program formacji obejmuje okres wstępny (zerowy) kandydatów oraz trzy stopnie formacji członków SWŚ. Ten, kto pragnie wstąpić do SWŚ, akceptuje jednocześnie odpowiedni program przygotowania, który ma prowadzić do pogłębienia życia wiary, zapoznania się z duchowością sercańską i statutem SWŚ, oraz stopniowego włączenia się (jako kandydat) w życie i działalność ośrodka lokalnego SWŚ. Formacja sercańska, zapoczątkowana w okresie poprzedzającym wstąpienie, jest kontynuowana również po przyjęciu do ruchu. Istnieją trzy zasadnicze stopnie formacji (podstawowej) członków SWŚ, których tematykę (treść) streszczają kolejno następujące słowa: "miłość", "poświęcenie", "wynagrodzenie". Szczegółową tematykę etapu wstępnego jak i trzech stopni formacji członków SWŚ określa plan formacyjny. Członek SWŚ jest pierwszym i głównym odpowiedzialnym za własną formację. Zgromadzenie księży Najświętszego Serca Jezusowego pragnie służyć pomocą w formacji osobistej i grupowej członków SWŚ. Posługa ta, za pośrednictwem wyznaczonych do tego celu zakonników sercańskich, prowadzona jest przez: kontakty osobiste i listowne, kierownictwo duchowe, organizowanie spotkań, dni skupienia i rekolekcji, publikacje różnego rodzaju materiałów formacyjnych.

Sercańska Wspólnota Świeckich w naszej parafii swoje spotkania ma w pierwsze środy miesiąca po Mszy świętej wieczornej.